zrušenie poistenia

Otázka

  • 0

Dobrý deň, 

chcela by som sa opýtať či si poistenie pre prípad poškodenia mobilného zariadenia môžem kedykoľvek zrušiť. Na predajni mi bolo povedané že áno, že poistenia sa dvojročná viazanosť netýka. 

Zdieľať tento príspevok


Odkaz na príspevok
Zdieľať na iných stránkach

4 odpovede na túto otázku

  • 0

Malo by to byt mozne kedykolvek. Skus to vybavit priamo v predajni.

odpoveď sa páči : 1 osobe

Zdieľať tento príspevok


Odkaz na príspevok
Zdieľať na iných stránkach
  • 0

Článok VIII.

Zánik poistenia

1. Okrem dôvodov zániku poistenia uvedených v platných právnych predpisoch poistenie zaniká:

a) uplynutím doby, na ktorú bolo poistenie dojednané;

b) výpoveďou ku koncu poistného obdobia, pričom výpoveď musí byť doručená poisťovateľovi aspoň 6 týždňov pred jeho uplynutím;

c) zánikom predmetu poistenia [napr. jej likvidáciou, úplným zničením (totálna škoda), krádežou];

d) zánikom oprávnenia poisteného na podnikanie v zmysle príslušných právnych predpisov;

e) zmenou v osobe vlastníka predmetu poistenia, ak nie je v týchto VPP PPEZ 14 uvedené inak;

 

f) písomnou výpoveďou každej zo zmluvných strán do dvoch mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná a začína plynúť dňom doručenia výpovede; jej uplynutím poistenie zanikne;

 

g) písomnou výpoveďou každej zo zmluvných strán do 3 mesiacov od oznámenia poistnej udalosti. Výpovedná lehota je 1 mesiac a začína plynúť dňom doručenia výpovede; jej uplynutím poistenie zanikne.

 

 

2. Ak zaniklo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, ktorého súčasťou bola aj poistená vec a táto vec sa stane vlastníctvom toho z manželov, ktorý poistnú zmluvu neuzavrel alebo nebol v poistnej zmluve označený ako poistený, poistenie nezaniká a považuje sa za poisteného ten manžel, ktorému poistená vec pripadla po vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Poistenie rovnako nezaniká ani v prípade, ak poistená vec pripadla tomu z manželov, ktorý uzavrel poistnú zmluvu alebo bol označený v poistnej zmluve ako poistený.

 

 

 

Zdieľať tento príspevok


Odkaz na príspevok
Zdieľať na iných stránkach
  • 0

3. Ak sa vlastníkom poistenej veci počas platnosti a účinnosti poistnej zmluvy stane poistník, poistenie podľa § 812 Občianskeho zákonníka nezanikne a do všetkých práv a povinností poisteného vstupuje poistník, ktorý je naďalej povinný platiť poistné a stáva sa na účely poistnej zmluvy poisteným. Poistenie nezanikne ani v prípade prevodu vlastníckeho práva k poistenej veci z leasingovej spoločnosti na poistníka; aj v tomto prípade do všetkých práv a povinností poisteného vstupuje poistník, ktorý je naďalej povinný platiť poistné a stáva sa na účely poistnej zmluvy poisteným.

 

Všeobecné poistné podmienky poistenia elektronických zariadení  https://www.generali.sk/files/wg2/pez/vpp-ppez-14.pdf

 

Zdieľať tento príspevok


Odkaz na príspevok
Zdieľať na iných stránkach
  • 0

tiez si to potrebujem zrušiť ..stratil som telefon a je mi blbé platiť poistné za niečo čo nevlastním

 

Zdieľať tento príspevok


Odkaz na príspevok
Zdieľať na iných stránkach
Hosť
Táto téma je teraz uzamknutá pre ďalšie odpovede.

sidebar