pevná linka - viazanosť

Otázka

  • 0

Ako mám postupovať, keď mi viazanosť pevnej linky už bola skončená, nikto ma neinformoval o tom, iba zaslal Telekom zvýšenú faktúru a ja nemám záujem po tejto skúsenosti  o žiadnu službu Telekomu?

Zdieľať tento príspevok


Odkaz na príspevok
Zdieľať na iných stránkach

2 odpovede na túto otázku

  • 0

Dobrý deň,

ak nemáte záujem o využívanie pevnej linky, máte možnosť zrušenia služby, a to:

- osobne na predajni-

- písomne na Slovak Telekom a.s., Poštová 18, 040 10 Košice

O výpoveď môže požiadať iba majiteľ služby.

Zdieľať tento príspevok


Odkaz na príspevok
Zdieľať na iných stránkach
  • 0

Ako môžem požiadať o zrušenie zmluvy pre službu pevnej siete Telekom?

Ukončenie zmluvy o pripojení realizujeme na základe náležite vyplnenej a podpísanej písomnej výpovede.

O zrušenie služieb môže požiadať majiteľ alebo splnomocnená osoba osobne, prostredníctvom predajného miesta Telekom Centra.

Druhá možnosť je smerovať žiadosť na zrušenie služby pevnej siete Telekom písomne:

- fyzické osoby (domácnosti) zašlú žiadosť poštou na adresu: Slovak Telekom, Centrum služieb zákazníkom, Poštová 18, 040 10 Košice,

- právnické osoby (podnikatelia) zašlú žiadosť poštou na adresu: Slovak Telekom, Centrum služieb zákazníkom, Poštová 1, 010 08 Žilina.

Písomná žiadosť musí obsahovať:

- meno a priezvisko alebo obchodné meno/názov,

- trvalé bydlisko alebo sídlo/miesto podnikania,

- rodné číslo alebo IČO,

- telefónne číslo, ktoré vám bolo pridelené na základe Zmluvy a telefónne číslo, na ktorom ste zastihnuteľný,

- dátum a podpis

- odtlačok pečiatky, ak je uvedená vo výpise z Obchodného registra alebo v inom dokumente, preukazujúcom právnu subjektivitu a spôsob konania v mene podniku

- popis požadovaného úkonu - a teda vypovedanie zmluvy.

Zrušenie služby pevnej siete Telekom je bezplatné iba v prípade, ak zákazník nemá platnú dobu viazanosti. V opačnom prípade účtujeme zmluvnú pokutu v zmysle cenového výmeru akcie, ktorú zákazník od našej spoločnosti využil. V zmysle platného cenníka, zrušenie služby realizujeme s mesačnou výpovednou lehotou. To znamená, že výpovedna lehota uplynie posledným dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom zákazník podá výpoveď.

 

 

https://www.telekom.sk/casto-kladene-otazky/-/faq/ako-mozem-poziadat-o-zrusenie-zmluvy-pre-sluzby-pevnej-siete-Telekom

Zdieľať tento príspevok


Odkaz na príspevok
Zdieľať na iných stránkach
Hosť
Táto téma je teraz uzamknutá pre ďalšie odpovede.

sidebar