Uhorska_Ves

Člen
  • Počet príspevkov

    1
  • Dátum registrácie

  • Posledná návšteva

Hodnotenie komunity

0 Neutrálna

O Uhorska_Ves

  • Hodnosť:
    Člen
  1. Dobry den, v obci uhorska ves telekom budoval opticku siet, cast pod zemou v sulade s vyhlaskou, domy na opacnej strane pripajate vzduchom je to v sulade s vyhlaskou 532/2002, §4, odsek 5 532/2002 §4 ods. 5 § 4 Umiestňovanie stavby (1) Pri umiestňovaní stavby a jej začleňovaní do územia sa musia rešpektovať obmedzenia vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov chrániacich verejné záujmy4) a predpokladaný rozvoj územia podľa územného plánu obce, prípadne územného plánu zóny. (2) Umiestnením stavby a jej užívaním nesmie byť zaťažené okolie nad prípustnú mieru a ohrozovaná bezpečnosť a plynulosť prevádzky na priľahlých pozemných komunikáciách. Umiestnenie stavby musí zodpovedať urbanistickému a architektonickému charakteru prostredia a požiadavkám na zachovanie pohody bývania. (3) V urbanisticky významnej polohe je zakázané umiestňovať dočasnú stavbu, ktorá by toto územie mohla znehodnotiť. Tento zákaz sa neuplatňuje pri stavbe zariadenia staveniska počas realizácie stavby, pre ktorú bola zriadená. (4) Umiestnenie stavby podľa druhu a potreby musí umožniť jej napojenie na vedenia a zariadenia verejného dopravného a technického vybavenia územia. (5) Potrubné, telekomunikačné a elektrické rozvody a vedenia sa v zastavanej časti obce umiestňujú pod povrch zeme. (6) V ochrannom pásme jadrového zariadenia možno zriadiť len stavbu nevyhnutnú na prevádzku tohto zariadenia a stavbu dopravných a rozvodných sietí. Vplyv uvedených stavieb nesmie ohroziť jadrovú bezpečnosť. dakujem za odpoved, multan